Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

• Kolejne teksty o modelu skandynawskim i jego zmianach
• Czy możemy naśladować duńskie elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy?
• Marginalizacja mniejszości narodowych w Polsce
• Emancypacyjny dyskurs wkracza do polityki społecznej
• Czy da się pogodzić cele gospodarcze ze społecznymi?

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 8/2005

Od redakcji O ciągłości tematycznej i nowościach

STUDIA
Włodzimierz Anioł Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju
Yohanan Stryjan Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor – przypadek szwedzki
Dany Lang Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania?
Gesine Fuchs Niemcy i nowy europejski model socjalny
Tadeusz Kowalak W poszukiwaniu „odmiennej drogi”
Cezary Żołędowski Sytuacja mniejszości narodowych we współczesnej Polsce w świetle teorii marginalizacji
Piotr Skuza Polski ruch queer w perspektywie polityki społecznej

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Jerzy Rossa Aspekty struktury społecznej Gorzowa Wielkopolskiego. Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność
Dobroniega Trawkowska Praktyki dyskryminacyjne w pomocy społecznej
Łukasz Łotocki Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi

FORUM Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi
Maciej Żukowski Wprowadzenie
Ryszard Bugaj Gospodarka i cele społeczne
Janusz Dąbrowski Niektóre cele społeczne na jesieni III Rzeczpospolitej
Marek Góra Niedostatki koncepcji zwanej „Europejskim Modelem Społecznym”
Elżbieta Kryńska Wysoki poziom zatrudnienia - cel polityki społecznej i polityki gospodarczej
Mirosław Księżopolski Polityka społeczna a polityka gospodarcza. Kilka refleksji
Anna Kurowska Cele polityki społecznej a cele polityki gospodarczej na przykładzie NPR 2007-2013
Witold Nieciuński Godzenie celów społecznych i gospodarczych a rozwiązania ustrojowe
Antoni Rajkiewicz Mariaż gospodarki z polityką społeczną nadzieją przyszłego rozwoju
Mieczysław Rakowski Polska transformacja i społeczna gospodarka rynkowa
Ryszard Szarfenberg Cele gospodarcze jako cele społeczne

Komentarze do poprzednich forów
Julian Auleytner Strukturalizm czy personalizm

RECENZJE
Witold Nieciuński Studia i prace 1964-2004 (rec. K.W. Frieske)
Laurence J. Kotlikoff, Scott Burns The coming generational storm. What you need to know about America’s economic future (rec. P. Szukalski)
Stanisława Borkowska red. Przyszłość pracy w XXI wieku (rec. B. Samoraj)
Jerzy Szmagalski Wypalenie pracowników socjalnych (rec. D. Trawkowska)

NA ŁAMACH CZASOPISM
Critical Social Policy (M. Theiss)

Z RAPORTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Równość w centrum debaty o rozwoju. Raport o Rozwoju Społecznym 2005 i Raport o Rozwoju Świata 2006 (R. Szarfenberg)
Grupa Euromemorandum – Alternatywna Polityka Gospodarcza dla Europy (J. Godlewska, T. Mering)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Sprawozdanie z konferencji: European Society or European Societies. Euroconference on the Causes and Consequences of Low Education in Contemporary Europe, Granada, 18-23 września 2004. (P. Szukalski)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (konkursy XXV, XXVI, XXVII)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2003-2005