Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Pełny tekst numeru

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 5/2003

STUDIA
Charles Gore, Jose B. Figueiredo Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu
Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski Instytucje obywatelskiej partycypacji w funkcjonowaniu administracji publicznej
Maria Theiss Kapitał społeczny w polityce społecznej - w poszukiwaniu definicji

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Łukasz Łotocki Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej
Piotr Szukalski Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce - problem polityki społecznej?

FORUM Problemy demograficzne Polski (wstęp, wybór i opracowanie Lucyna Frąckiewicz)
Głosy w dyskusji:
P. Szukalski
E. Trafiałek Przestrzeń życiowa i socjalna ludzi starych – wymiary marginalizacji
P. Błędowski Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych
B. Balcerzak-Paradowska Polityka rodzinna w Polsce na przełomie wieków
D. Graniewska Rodziny wielodzietne w Polsce. Problemy społeczno-demograficzne
Z. Pisz Edukacja przez całe życie
O. Kowalczyk Polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych
J. Szymborski Główne problemy zdrowotne ludności Polski na początku XXI wieku
Z. Strzelecki I Kongres Demograficzny w Polsce
Aneksy: Deklaracja I Kongresu Demograficznego, Memoriał Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” w sprawie niepokojących tendencji wynikających z danych Spisu Powszechnego 2002

RECENZJE
A. Sen Development as Freedom, Rozwój i wolność (rec. R. Szarfenberg)
J. Danecki, M. Danecka (red.) U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju (rec. W. Nieciuński)
K. Korzeniewska, E. Tarkowska (red.) Lata tłuste, lata chude... Spojrzenia na biedę w społecznościach, lokalnych (rec. I. Reszke)

NA ŁAMACH CZASOPISM
"Sociologia Ruralis" (opr. K. Gorlach)
"Contexts. Understanding people in their social worlds" (opr. L. Miś)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - konkursy XXII-XXIV (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2002-2003 (opr. R. Szarfenberg)