Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Informacje i program | zalecana literatura i linki | zasady zaliczenia | aktualności

  

Informacja o przedmiocie i program

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof UW

Kontakt: dyżur, r.szarfenberg@uw.edu.pl

 

Opis przedmiotu

Przedmiot stanowi podstawę dla budowania wiedzy o polityce społecznej/organizowaniu rynku pracy (tematyka studiów), która/e jako działalność państwa (rządu, samorządu) jest przede wszystkim zadaniem wielopoziomowo i terytorialnie zorganizowanej administracji publicznej. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii, empirii i praktyki administracji publicznej w Polsce.


Forma zajęć

Przedmiotowi przypisano formę konwersatorium (dyskusja w małej grupie nad problemami naukowymi), ale w planie jest z całym rokiem, który jest dużą grupą kilkudziesięciu osób. Formą konwersatoryjną będzie więc przy kilku tematach panel dyskusyjny (po wprowadzeniu prowadzącego, troje studentów dyskutuje wybrane zagadnienie z danego tematu). Na zajęciach będzie też możliwość zadawania pytań.


Tematy zajęć (po kolejnych zajęciach zamieszczony zostanie link do prezentacji)

 1. Megatrendy w administrowaniu i zarządzaniu publicznym
 2. Administracja multicentryczna. Poziomy zarządzania publicznego
 3. Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu
 4. Zarządzanie publiczne przez władztwo. Administracja władcza i jej przeobrażenia
 5. Prawo do dobrej administracji - narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa
 6. Administracja dobrobytu. Ewolucja zakresu i form wykonywania funkcji świadczącej
 7. Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług publicznych
 8. Zarządzanie przez rezultaty. Administracja zorientowana na wyniki
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 10. Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja
 11. Nowa formuła kontroli w administracji. Od klasycznej kontroli do audytu i zarządzania jakością
 12. Europeizacja zarządzania publicznego. Administracja krajowa w Unii Europejskiej
 13. Administracja współpracująca. Zarządzanie publiczne jako kooperacja
 14. Administracja i obywatele. W stronę partnerstwa

 

Efekty kształcenia, czyli student po zajęciach

 1. Wyjaśnia paradygmaty administracji publicznej oraz ich sekwencję rozwojową
 2. Rozumie pojęcie zdecentralizowanej administracji multicentrycznej
 3. Rozumie rolę administracji publicznej w kontekście rozdziału między politykę i administrację oraz cyklu polityki publicznej
 4. Wyjaśnia władcze formy administrowania w ramach funkcji administracji publicznej
 5. Rozumie czym jest prawo do dobrej administracji i widzi jego zastosowania w praktyce
 6. Wyjaśnia ewolucję form administracji świadczącej w kontekście koncepcji państwa dobrobytu
 7. Opisuje i ocenia rynkowe metody zapewniania usług publicznych, w szczególności w obszarze usług rynku pracy
 8. Rozumie koncepcję administracji zorientowanej na rezultaty i zarządzanej poprzez wyniki
 9. Opisuje i ocenia modele zarządzania zasobami ludzkimi w administracji z uwzględnieniem zagadnień z zakresu etyki służby publicznej
 10. Wyjaśnia znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej
 11. Odróżnia klasyczne formuły kontroli w administracji od nowych metod w postaci audytu i zarządzania jakością
 12. Rozumie i przedstawia pojęcie europeizacji administracji publicznej
 13. Opisuje formy współpracy administracji między rządem i samorządem oraz między samorządami
 14. Opisuje formy partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu publicznym

 

 

Literatura

 

Książki

Podstawowa i obowiązkowa:

Uzupełniająca

 1. Wprowadzenie: państwo i jego organizacja, władza i administracja oraz polityka
 2. Najważniejsze narodowe modele i tradycje administracji publicznej
 3. Tradycje administracji publicznej w Polsce
 4. Podstawowe pojęcia i problemy administracji publicznej
 5. Problemy organizacji administracji centralnej i działy administracji rządowej
 6. Problemy organizacji administracji terytorialnej
 7. Kadry administracyjne
 8. Administracja a prawo
 9. Administracja a etyka
 10. Administracja publiczna a społeczeństwo obywatelskie
 11. Reformy w administracji publicznej – od zarządzanie publicznego do współrządzenia sieciowego?

 

Dodatkowa:

 

Dodatkowa dostępna w internecie:

 

Dokumenty o charakterze strategicznym z zakresu administracji publicznej

 

Uzupełniające materiały, artykuły, raporty

Ogólne z zakresu administracji

W szczególności związane z polityką społeczną

 

Dokumenty o znaczeniu historycznym

Cztery tomy z 11 z cyklu Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów (komisja Jaroszyńskiego)

 

Czasopisma

 

Projekty badawcze i praktyczne

 

Strony PL

 

Strony w języku angielskim

 

 

Zasady dotyczące zaliczenia przedmiotu