Marginalizacja i wykluczenie społeczne - wykład

 

Program | Aktualności

 

Autor: dr Ryszard Szarfenberg

Instytut Polityki Społecznej UW

e-mail: r.szarfenberg@uw.edu.pl

www: www.ips.uw.edu.pl/rszarf

 

Tematyka wykładu

 

 1. Wprowadzenie
 2. Definicje i ujęcia syntetyczne
 3. Wybrane koncepcje teoretyczne
 4. Wskaźniki, kryteria i mierniki
 5. Wybrane badania empiryczne w Polsce
 6. Wykluczenie społeczne w działaniach Unii Europejskiej i Rady Europy
 7. Wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej
 8. Uzupełnienia i podsumowania

 

Dodatki

 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne w historii

 

 

Literatura

Polska (bez literatury dotyczącej tylko ubóstwa i biedy, z włączeniem niektórych dokumentów strategicznych rządowych oraz UE)

 

 

Prace doktorskie

 

 • A. Pindral "Uwarunkowania procesu demarginalizacji osób bezdomnych w Polsce", Wydział Nauk Społecznych UWr, 2006. Streszczenie.
 • J. Rossa „Marginalizacja i marginalizowani. Region Gorzowa”, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2000.
 • B. Błaszczyk „Bezrobotni - czy nowa podklasa społeczna”, SGH, 2003.
 • P. Kubicki "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w lokalnej polityce społecznej", SGH, 2008 (praca wyróżniona w konkursie IPiSS).

 

Prace magisterskie obronione w IPS

 

 • P. Chmiel „Strategie Unii Europejskiej wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego”, Instytut Polityki Społecznej UW, 2005.
 • E. Gurda "Problem wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w Pruszkowie", Instytut Polityki Społecznej UW, 2006.
 • K. Jaskólska "Problematyka marginalizacji i integracji społecznej na przykładzie młodzieży z 'Białego Domku'", Instytut Polityki Społecznej UW, 2008.
 • P. Kulik "Marginalność imigrantów na rynku pracy w Szwecji", Instytut Polityki Społecznej UW, 2006.
 • I. Lichacz „Wykluczenie społeczne i integracja społeczna - koncepcje teoretyczne, programy”, Instytut Polityki Społecznej UW, 2005.
 • J. Lizut "Działalność instytucji polityki społecznej na rzecz integracji i reintegracji społecznej", Instytut Polityki Społecznej UW, 2006.
 • A. Wiącek "Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu na przykładzie Warszawskiego Programu Reintegracji Społecznej 'Powrót'", Instytut Polityki Społecznej UW, 2008.

 

W języku angielskim (wybór spośród setek publikacji)

 

Strony WWW

 

Polskie

Inne