Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 

Informacje i program | zasady zaliczenia | inne

  

Aktualności

 

Informacja o przedmiocie

W minimach programowych specjalizacji organizacja pomocy społecznej przewidziano przedmiot Zadania jednostek organizacji pomocy społecznej w wymiarze 50 godzin. W IPS jest on realizowany w trzech modułach, z których dwa po 10 godzin dotyczą ośrodków pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej. Niniejszy moduł obejmuje tematykę ogólną i pozostałe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (rozumiane zgodnie z obecnym stanem prawnym, który zmienia się ze względu na uchwalenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg, r.szarfenberg@uw.edu.pl 

 

Program

 1. Wprowadzenie - sytuacja rodzin w Polsce (prof. Ewa Leś)
 2. Wprowadzenie - zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej
 3. Regionalny ośrodek polityki społecznej
 4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie
 5. Placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
 7. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy
 8. Ośrodek wsparcia
 9. Ośrodek interwencji kryzysowej (OIK uwzględniony jest w drugiej części prezentacji)

 

Zasady zaliczenia

 

Wymogi formalne wobec raportów i prezentacji

Objętość

 1. Raporty z jednym autorem - minimum 10 stron znormalizowanych (1800 znaków ze spacjami). Z dwoma autorami - minimum 20 stron znormalizowanych.
 2. Prezentacja - minimum 20 slajdów, czas wystąpienia do 20 minut. Chęć przedstawienia prezentacji należy zgłosić do 23 lipca.

W przypadku raportów obowiązują również następujące wymogi:

 1. Raport powinien mieć stronę tytułową z tytułem, danymi autora lub autorów (włącznie z adresem e-mail) oraz datą. Pozostałe konieczne elementy na początku to spis treści, czyli praca powinna być podzielona na mniejsze części.
 2. Struktura pracy: po wstępie lub wprowadzeniu następują kolejne zatytułowane i ponumerowane części w przemyślanej kolejności, a całość kończy się podsumowaniem z wnioskami.
 3. Każde bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do innych tekstów (artykułów, dokumentów, wypowiedzi itp.) należy opatrywać dokładnymi przypisami dolnymi z opisem źródła i podaniem numeru strony, do której się odwołujemy.
 4. Fragmenty cudzych tekstów w pracy należy umieścić w cudzysłowach i ewentualnie dać kursywą, żeby się odróżniały od reszty tekstu. Wszelkie wykryte plagiaty (czyli cytaty bez cudzysłowów i dokładnych przypisów) będą dyskwalifikowały raport.
 5. W przypadku przytaczania cytatów, które zostały przytoczone przez kogoś innego podajemy ich autora oraz źródło, z którego zostały one przepisane, a nie wyłącznie pierwotne źródło, na które powołał się pierwszy cytujący.
 6. Raporty należy przesyłać do daty przedostatniego zjazdu na adres: r.szarfenberg@uw.edu.pl. W przypadku spóźnień ocena zostanie obniżona.

 

 

Inne

Polecam stronę OPS.pl dotyczącą konsultacji tworzonych w ramach projektu systemowego 1.18 standardów usług pomocy i integracji społecznej