Seminarium licencjackie/magisterskie 2022+

Promotor dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, strona www
Kontakt z promotorem: e-mail

Dyżury

Opis seminarium

Na seminarium realizowane są prace badawcze o charakterze jakościowym, ilościowym lub mieszanym w ramach teorii polityki społecznej rozumianej przede wszystkim jako polityka publiczna. Prace mogą mieć charakter zarówno bardziej poznawczy (badania empiryczne z odniesieniem do teorii), jak i bardziej praktyczny i ewaluacyjny.

Seminaria są zajęciami w ramach procesu dyplomowania, więcej o nim na stronach Wydziału.

Tematy prac

Promotor przyjmuje tematy zgłaszane przez seminarzystów, proponuje też tematy, które uznaje za interesujące z własnej perspektywy. Możliwe do wyboru są między innymi tematy z następujących obszarów zainteresowań promotora:

 1. Pandemia Covid-19 a rynek pracy i polityka społeczna, aspekty społeczne pandemii, np. społeczne rozwiązania w tarczach antykryzysowych;
 2. Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne (poverty and social exclusion), np. terytorialne zróżnicowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, wielowymiarowe ubóstwo seniorów;
 3. Pomoc społeczna, w szczególności świadczenia pieniężne i praca socjalna, jakość usług socjalnych, np. rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych czy pomoc społeczna z perspektywy nauk behawioralnych.
 4. Świadczenia rodzinne i "Program Rodzina 500 Plus" (family benefits), czyli różne aspekty świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń opiekuńczych (care allowances), np. wpływ świadczenia wychowawczego na ubóstwo;
 5. Usługi społeczne, teoria i praktyka, w szczególnosci defragmentacja, koordynacja lokalnych usług społecznych, np. centra usług społecznych;
 6. Mieszkalnictwo społeczne i polityka mieszkaniowa (social housing, housing policy), w szczególności socjalna pomoc mieszkaniowa, najem społeczny i prywatny, bezdomność (homelessness), np. Społeczna Agencja Najmu;
 7. Nierówność społeczna w różnych wymiarach (social inequality): monetarnym, edukacyjnym, zdrowotnym, mieszkaniowym, transportowym, np. nierówności w polityce społecznej;
 8. Państwo opiekuńcze (welfare state) i jego przemiany w ostatnich dekadach, szczególnie w związku z kryzysami ekonomicznymi (retrenchment), np. aktywizacyjny nurt w reformach polityki społecznej;
 9. Gospodarka (ekonomia) społeczna (social economy), w szczególności reintegracja zawodowa i społeczna, zatrudnienie socjalne, spółdzielnie socjalne, np. spółdzielnie socjalne jako instrument zatrudnienia socjalnego;
 10. Wymiar społeczny Unii Europejskiej (EU social dimension), polityka społeczna UE, implementacja polityki społecznej UE w Polsce, Semestr Europejski, Europejski Filar Praw Socjalnych, Europejski Fundusz Społeczny np. warunkowość EFS w okresie 2014-2020 i w okresie 2021-2027;
 11. Niepełnosprawność i zabezpieczenie społeczne, np. świadczenie pielęgnacyjne, art. 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 12. Bezwarunkowy dochód podstawowy (Universal Basic Income), czyli radykalna idea zapewnienia każdemu obywatelowi minimum życiowego bez sprawdzania dochodów, zdolności pracy, składu rodziny, np. eksperyment w Finlandii, postawy wobec bezwarunkowego dochodu dla wszystkich.
 13. Postawy socjalne (welfare attitudes), czyli postawy jakie przyjmują ludzie wobec spraw związanych z polityką społeczną, np. czy popierają jej ekspansję czy jej ograniczenia, czy popierają pomoc dla określonych grup obywateli (zasługiwalność, deservingness), czy uważają, że zasiłki rozleniwiają, czy powodują, że rodziny decydują się na kolejne dzieci;
 14. Ewaluacja i analiza polityki społecznej (evaluation, public policy analysis), czyli tematy dotyczące praktycznie nastawionych badań w polityce społecznej, np. kryterium skuteczności w wybranych ewaluacjach projektów społecznych.

Wymogi w stosunku do seminarzystów i seminarzystek

Wskazana jest gotowość do zaprojektowania i przeprowadzenia własnego badania jakościowego, ilościowego lub mieszanego, do tworzenia narzędzi badawczych, ich zastosowania, analizy zebranych danych poprzez tworzenie wykresów i tabel, a także do czytania po angielsku artykułów naukowych związanych z tematyką pracy.

Przebieg seminarium

Seminarium wymaga wykonania kolejnych zadań w sekwencji następującej przy równoległym pisaniu pracy.

 1. Wstępny wybór obszaru pracy i badania.
 2. Przegląd dotychczasowych badań w wybranym obszarze.
 3. Sprecyzowanie pytań badawczych, hipotez i tematu pracy w kontekście dotychczasowych badań.
 4. Wybór źródeł danych.
 5. Stworzenie narzędzi do uzyskania danych.
 6. Uzyskanie danych i ich przetworzenie do postaci, która może być analizowana (transkrypcja wywiadów, stworzenie bazy danych).
 7. Przeprowadzenie analiz przygotowanych danych na podstawie przyjętego podejścia badawczego w celu odpowiedzi na pytania badawcze.

Struktura prac

Praca licencjacka

Praca licencjacka zawiera opis wykonania oraz rezultaty powyższych zadań badawczych i ma w przybliżeniu następująca strukturę tematyczną podzieloną na trzy rozdziały (ten typ struktury bardziej odpowiada pracom typowo poznawczym - badania empiryczne). Ta uniwersalna struktura dostosowywana jest za każdym razem do specyfiki tematu i badania poprzez nadanie oryginalnych tytułów rozdziałom i podrozdziałom.

 1. Karta tytułowa i druga strona według wzoru.
 2. Spis treści (stworzony za pomocą edytora na podstawie styli nagłówków)
 3. Wstęp, w którym przedstawiamy w skrócie temat, hipotezy, metody badania oraz strukturę pracy
 4. Rozdział pierwszy
  1. Powiązanie tematu badania z polityką społeczną na podstawie literatury o polityce społecznej
  2. Szczegółowy opis obszaru i tematu badania
  3. Przegląd dotychczasowych badań, które zrobiono na wybrany temat
 5. Rozdział drugi
  1. Teoria i kategorie teoretyczne badania własnego
  2. Określenie rodzaju badania (jakościowe, ilościowe, mieszane)
  3. Pytania i hipotezy przyjęte w badaniu
  4. Określenie źródeł danych i doboru próby do badania
  5. Opis narzędzi uzyskania danych ze źródeł
  6. Opis bazy danych uzyskanych ze źródeł
  7. Opis sposobu analizy danych
  8. Informacja o faktycznym przebiegu badania
 6. Rozdział trzeci
  1. Przedstawienie wyników badania z odpowiedzią na pytania badawcze, weryfikacją hipotez
  2. Dyskusja nad wynikami badania
  3. Wnioski z badania
 7. Podsumowanie, w którym poza skrótowym przedstawieniem najważniejszych wyników należy opisać ograniczenia badania, perspektywy dalszych badań w tym temacie, możliwości wykorzystania wyników w praktyce polityki społecznej.
 8. Spisy tabel i wykresów (stworzone funkcją edytora dla zkładek w tytułach elementów graficznych)
 9. Bibliografia (patrz dalej wskazówki dotyczące cytowań i bibliografii w sekcji Kilka porad)
 10. Załączniki

Praca magisterska

Praca magisterska zawiera opis wykonania oraz rezultaty powyższych zadań badawczych i ma w przybliżeniu następująca strukturę tematyczną podzieloną na cztery rozdziały (ten typ struktury bardziej odpowiada pracom typowo poznawczym - badania empiryczne). Ta uniwersalna struktura dostosowywana jest za każdym razem do specyfiki tematu i badania poprzez nadanie oryginalnych tytułów rozdziałom i podrozdziałom.

 1. Karta tytułowa i druga strona według wzoru.
 2. Spis treści (stworzony za pomocą edytora na podstawie styli nagłówków)
 3. Wstęp, w którym przedstawiamy w skrócie temat, hipotezy, metody badania oraz strukturę pracy
 4. Rozdział pierwszy
  1. Powiązanie tematu badania z polityką społeczną na podstawie literatury o polityce społecznej
  2. Szczegółowy opis tematu badania
  3. Paradygmaty teoretyczno metodologiczne zastosowane do tematu badania
 5. Rozdział drugi
  1. Przegląd dotychczasowych badań, które zrobiono na wybrany temat - badanie 1
  2. Przegląd dotychczasowych badań, które zrobiono na wybrany temat - badanie 2
  3. Przegląd dotychczasowych badań, które zrobiono na wybrany temat - badanie 3
 6. Rozdział trzeci
  1. Teoria i kategorie teoretyczne badania własnego
  2. Określenie rodzaju badania (jakościowe, ilościowe, mieszane)
  3. Pytania i hipotezy przyjęte w badaniu
  4. Określenie źródeł danych i doboru próby do badania
  5. Opis narzędzi uzyskania danych ze źródeł
  6. Opis bazy danych uzyskanych ze źródeł
  7. Opis sposobu analizy danych
  8. Informacja o faktycznym przebiegu badania
 7. Rozdział czwarty
  1. Przedstawienie wyników badania z odpowiedzią na pytania badawcze, weryfikacją hipotez
  2. Dyskusja nad wynikami badania
  3. Wnioski z badania
 8. Podsumowanie, w którym poza skrótowym przedstawieniem najważniejszych wyników należy opisać ograniczenia badania, perspektywy dalszych badań w tym temacie, możliwości wykorzystania wyników w praktyce polityki społecznej.
 9. Spisy tabel i wykresów (stworzone funkcją edytora dla zkładek w tytułach elementów graficznych)
 10. Bibliografia (patrz dalej wskazówki dotyczące cytowań i bibliografii w sekcji Kilka porad)
 11. Załączniki

Inne wymogi wobec prac. Powinna ona zawierać poza treściami zapisanymi wyżej: praca licencjacka/magisterska powinna być poprawnie zredagowana: minimalizacja błędów językowych, stylistycznych i redakcyjnych poprzez uważną korektę.

Zaliczenie seminarium licencjackiego

 1. Zaliczenie pierwszego semestru następuje po przesłaniu pierwszych dwóch rozdziałów pracy spełniających minimalne standardy merytoryczne, redakcyjne i językowe
 2. Zaliczenie całości seminarium po przesłaniu całej pracy i po jej zaakceptowaniu pod względem merytorycznym, redakcyjnym i językowym przez promotora

Zaliczenie seminarium magisterskiego

 1. Zaliczenie pierwszego semestru następuje po przesłaniu pierwszych dwóch rozdziałów pracy spełniających minimalne standardy merytoryczne, redakcyjne i językowe
 2. Zaliczenie semestru drugiego seminarium po przesłaniu rozdziału tzreciego (metodologia)
 3. Zaliczenie semestru trzeciego i całego seminarium - złożenie całej pracy z rozdziałem czeartym po jej zaakceptowaniu pod względem merytorycznym, redakcyjnym i językowym przez promotora

Kilka porad dotyczących technicznych aspektów pisania pracy

 1. Pracę należy pisać przede wszystkim własnymi słowami, cytaty są dozwolone i powinny być w pracy, ale nie powinny one zastępować własnych słów autora lub autorki pracy.
 2. Praca nie powinna zawierać żadnych plagiatów. Plagiat to zdania, akapity czy większe fragmenty skopiowane z prac innych autorów i umieszczone w pracy, ale bez cudzysłowów i bez przypisów. Jeżeli opisujemy własnymi słowami, co inny autor napisał, to należy zamieścić przypis do tego fragmentu. Jeżeli cytujemy dokładnie innego autora, to należy jego zdania wziąć w cudzysłów i kursywę, żeby lepiej było je widać w tekście. W razie cytowania swoich własnych tekstów, np. pracy licencjackiej w pracy
 3. PRZYPISY
  1. Opcja zalecana. Należy zastosować dostępną w edytorze funkcję cytowań, przypisów i tworzenia bibliografii w formacie APA. Można też zastosować bardziej zaawansowany program do zarzadzania bibliografią np. Mendely. Są również generatory bibliografii online.
  2. W razie odstąpienia od opcji zalecanej pozostaje manualne wprowadzanie przypisów i bibliografii. W tym przypadku należy postępować zgodnie z formatem APA. Jego liczne opisy są w sieci.
  3. W razie odrzucenia opcji zalecanej i drugiej mniej zalecanej pozostaje jeszcze opcja trzecia, czyli manualne wprowadzanie przypisów i bibliografii według formatu innego niż APA. W takim przypadku format ten powinien być jasno określony i wszystkie przypisy i bibliografia powinny być z nim zgodne, np.
 4. Cytowanie przypisów z innych autorów powinno być zaznaczone, np. (Kowalski za: Nowak 2011). Cytowanie cytatów i przypisów nie jest zalecane.
 5. Każda tabela powinna mieć co najmniej dwie kolumny i nagłówki tych kolumn.
 6. Tytuł każdej tabeli i wykresu powinny być nad nimi i powinny się zaczynać od słów "tabela" lub "wykres", a pod tabelami i wykresami należy zamieścić pełną informację o źródle, nie stosuje się w tym przypadku przypisu dolnego. Tytuły tabel i wykresów należy tworzyć za pomocą zakładek i funkcji edytora, aby potem automatycznie stworzyć spis wykresów i tabel. Jeżeli wykres lub tabela pochodzą z innego źródła to nie jest to opracowanie własne (odtworzenie samodzielne tego samego wykresu czy tabeli nie jest opracowaniem własnym, co dotyczy tylko samodzielnie wymyślonych i stworzonych wykresów lub tabel), dlatego w każdym takim przypadku należy zamieścić informację o źródle bez słów "opracowanie własne".
 7. Podrozdziały w pracy nie powinny być wypełnione głównie wykresami, w każdym punkcie powinien być akapit wprowadzający, akapity komentujące to, co na wykresach i refleksja własna na ten temat.
 8. Formatowanie akapitów, odstępy między akapitami i wierszami w akapitach, wcięcia, czcionki, style nagłówków powinny być ujednolicone w całej pracy.
  1. Treść pracy powinna być podzielona na akapity, które są oddzielone od siebie albo wcięciem z lewej albo odstępem międzyakapitowym.
  2. Praca powinna być napisana czcionką tego samego rodzaju z ujednoliconym stylem (domyślny styl edytora).
  3. Każdy nagłówek rozdziału i podrozdziału powinien mieć ciągłą punktację, np. podrozdział 3 w rozdziale 1 ma numer 1.3, a podrozdział 1 w rozdziale 3 ma numer.

Korzystanie z literatury

W pracy licencjackiej/magisterskiej przywołujemy głównie literaturę naukową, czyli artykuły w czasopismach naukowych takich jak między innymi Polityka Społeczna, Problemy Polityki Społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, a także książki naukowe. Inna literatura czy źródła może być wykorzystana, gdy jest to uzasadnione przedmiotem badania.

Karta biblioteczna BUW pozwala korzystać z zasobów cyfrowych, wśród których są czasopisma naukowe i książki polskie i zagraniczne.

Zalecana literatura z zakresu metodologii badań społecznych

Bazy aktów prawnych

Bazy porównawczych infomacji o polityce społecznej w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Bazy danych statystycznych wybór spośród wielu

Bazy danych pochodzące z badań polskich i międzynarodowych wybór spośród wielu