Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


PROCES POLITYKI PUBLICZNEJ

 

  

Informacja o przedmiocie i program

Prowadzący: dr Rafał Bakalarczyk, dr hab. Ryszard Szarfenberg


Opis przedmiotu

Polityka społeczna jest tworzona i implementowana w procesie, który modelowany jest jako kilka podstawowych faz od ustalania priorytetów do implementacji rozwiązań, ich ewaluacji oraz sprzężenia zwrotnego. Praca z polityką społeczną polega na tym, aby na nią świadomie wpływać w interesie publicznym, w szczególności w interesie grup defaworyzowanych (rzecznictwo). Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny połączyć model procesu polityki i procesu rzecznictwa.

 

Efekty kształcenia i strategia ich osiągania

 1. Wiedza: studenci rozumieją, co to znaczy pracować z polityką społeczną, być praktykami polityki społecznej
 2. Umiejętności: studenci wiedzą jak stosować różne instrumenty wpływu na decydenta polityki społecznej, odpowiednio do faz procesu polityki publicznej
 3. Postawy: studenci przyjmują postawę aktywistyczną w stosunku do polityki społecznej, mają pozytywne nastawienie do działalności rzeczniczej
 4. Strategia: studenci (grupy/osoby) tworzą organizacje rzecznicze, których zadaniem jest rzecznictwo na rzecz wybranych grup defaworyzowanych, starają się wpłynąć na decydenta w poszczególnych fazach procesu decyzyjnego, tę rolę odgrywa prowadzący zajęcia

 

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie - prezentacja
 2. Rzecznictwo w fazie ustalania priorytetów. Przykładowe dokumenty rzecznicze z roku 2017/2018: 1, 2.
 3. Rzecznictwo w fazie definiowania problemów, ich przyczyn oraz wynikających stąd celów
 4. Rzecznictwo w fazie określania i wybierania rozwiązań, czyli sposobów realizacji celów
 5. Rzecznictwo w fazie projektowania implementacji rozwiązań
 6. Rzecznictwo w fazie projektowania monitoringu i ewaluacji
 7. Podsumowanie działalności rzeczniczej - dokument scalony (przykład - linki w prezentacji)

 

Zasady dotyczące zaliczenia przedmiotu