Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

Orientacje badawcze w polityce społecznej

 

Informacje i program | zasady zaliczenia | zalecana literatura

  

Aktualności

 

Informacja o przedmiocie i program

 

Koordynator i prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg

Pozostali prowadzący: dr Bartosz Pieliński, dr Maria Theisss, dr Justyna Godlewska

 

Opis przedmiotu

O polityce społecznej mówiło się, że oznacza zarówno naukę, jak i praktykę, czyli między innymi bezpośrednie kształtowanie prawa socjalnego. Badacze polityki społecznej zajmują się głównie nauką. Studenci piszący prace licencjackie i magisterskie przeprowadzają mini badania. Jakie podejścia czy perspektywy badawcze stosujemy w tych badaniach? Jakie są ich słabe i mocne strony? Do badań jakich aspektów polityki społecznej nadają się lepiej lub gorzej poszczególne podejścia? Mamy nadzieję, że zajęcia pomogą studentom w odpowiedzi na te pytania i w  dokonywaniu bardziej świadomych wyborów aksjologicznych i metodologicznych.

 

Tematy i prowadzący

 1. Wprowadzenie, RSz
 2. Klasyczny instytucjonalizm, BP
 3. Teorie racjonalnego wyboru, BP
 4. Neoinstytucjonalizm I, BP
 5. Neoinstytucjonalizm II, BP
 6. Funkcjonalizm, behawioryzm, RSz
 7. Perspektywa racjonalnej dyskusji, RSz
 8. Orientacje krytyczne: feminizm, JG
 9. Orientacje krytyczne: (neo-, post-) marksizm, RSz
 10. Komparatystyka międzynarodowa, RSz
 11. Analiza sieci, MT
 12. Hermeneutyka, MT
 13. Multiple streams framework, MT
 14. Koalicje rzecznicze MT

 

Zasady dotyczące zaliczenia przedmiotu

 

Tematyka prac zaliczeniowych

 

Wymogi wobec prac zaliczeniowych

 1. Praca nie powinna być wyłącznie streszczaniem cudzych poglądów, autor powinien też zajmować własne stanowiska i wyrażać własne oceny.
 2. Praca powinna być oparta na zalecanej literaturze i notatkach / prezentacjach wykładowych, co ma być widoczne w cytowaniach i przypisach.
 3. Praca powinna mieć stronę tytułową z tytułem, danymi autora (włącznie z adresem e-mail) oraz datą. Pozostałe konieczne elementy na początku to spis treści, czyli praca powinna być podzielona na mniejsze części.
 4. Struktura pracy: po wstępie, w którym można opisywać motywy wyboru tematu, cele pracy i pytania lub problemy, na jakie autor chce w niej odpowiedzieć, następują kolejne zatytułowane i ponumerowane części w przemyślanej kolejności, a całość kończy się podsumowaniem z wnioskami.
 5. Każde bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do innych tekstów należy opatrywać dokładnymi przypisami dolnymi z podaniem numeru strony, do której się odwołujemy. Fragmenty cudzych tekstów w pracy należy umieścić w cudzysłowach i ewentualnie dać kursywą, żeby się odróżniały od reszty tekstu. Wszelkie wykryte plagiaty będą dyskwalifikowały pracę.
 6. W przypadku przytaczania cytatów, które zostały przytoczone przez kogoś innego podajemy ich autora oraz źródło, z którego zostały one przepisane, a nie wyłącznie pierwotne źródło, na które powołał się pierwszy cytujący.
 7. Objętość pracy powinna mieć 10-15 stron. Minimum to 18000 znaków ze spacjami. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.
 8. Ostateczny termin przesłania prac zaliczeniowych mija 09 stycznia. Prace przesłane po tym terminie nie będą sprawdzane i przedmiot nie zostanie zaliczony.
 9. Prace wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres r.szarfenberg@uw.edu.pl.

 

Zalecana literatura