Studia zaoczne II stopnia
EWALUACJA W POLITYCE SPOŁECZNEJ 2012/13

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg - www, e-mail

Dyżury

 

Cel zajęć: przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ewaluacji w kontekście polityki społecznej, a w szczególności programów i projektów społecznych.

 

Tematyka zajęć

 1. Podstawy ewaluacji programów społecznych – definicje, kryteria, typowe pytania, kontekst programu (zajęcia 1 i 2)
 2. Modele, metody i techniki ewaluacji programów społecznych (3 i 4)
 3. Procedura ewaluacji na przykładzie jednego z modeli ewaluacji (5)
 4. Standardy ewaluacji i metaewaluacja (6)
 5. Przykłady ewaluacji w różnych dziedzinach polityki społecznej (7 i 8)

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Obecność na zajęciach
 2. Ocena wybranego raportu ewaluacyjnego według standardów PTE, kryteriów dobrych raportów ewaluacyjnych i zasad pisania raportów tego typu
 3. Egzamin pisemny na podstawie treści zajęć, podręcznika i ewentualnie literatury dodatkowej

 

Wymogi wobec prac zaliczeniowych

 1. Główne zadanie do wykonania - ocena jakości wybranego końcowego raportu ewaluacyjnego programu lub projektu społecznego (z obszaru polityki społecznej / polityki rodzinnej) według wybranych standardów i kryteriów. "Standardy ewaluacji", Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. kryteria dobrych raportów ewaluacyjnych, Jak napisać raport ewaluacyjny.
 2. Temat pracy (raport końcowy z ewaluacji programu lub projektu społecznego) wraz z nazwiskiem autora lub autorki należy zgłosić do 10 marca - mailem na adres r.szarfenberg@uw.edu.pl.
 3. Praca powinna mieć stronę tytułową z tytułem, danymi autorów (włącznie z adresem e-mail do autora wybranego jako osoba kontaktowa) oraz datą. Pozostałe konieczne elementy struktury to: spis treści (wygenerowany przez edytor), czyli praca powinna być podzielona na mniejsze części (każda z tytułem), oraz na zakończenie spis cytowanych w pracy źródeł z nagłówkiem "Literatura".
 4. Struktura pracy: po wstępie, w którym można opisywać motywy wyboru danego raportu, cele pracy i pytania na jakie autor lub autorka chce w niej odpowiedzieć oraz informacje, następują kolejne zatytułowane i ponumerowane części w przemyślanej kolejności, a całość kończy się podsumowaniem z wnioskami (z oceną jakości raportu pod wybranymi względami, według kryteriów i standardów ewaluacji i dobrych raportów ewaluacyjnych).
 5. Każde bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do innych tekstów należy opatrywać dokładnymi przypisami dolnymi z podaniem numeru strony, do której się odwołujemy. Fragmenty cudzych tekstów w pracy należy umieścić w cudzysłowach i dać kursywą, żeby się odróżniały od reszty tekstu. Wszelkie wykryte plagiaty będą dyskwalifikowały pracę.
 6. W przypadku przytaczania cytatów, które zostały przytoczone przez kogoś innego podajemy ich autora oraz źródło, z którego zostały one przepisane, a nie wyłącznie pierwotne źródło, na które powołał się pierwszy cytujący.
 7. Objętość pracy powinna mieć 10-15 stron znormalizowanych. Minimum to 18000 tysięcy znaków. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.
 8. Ostateczny termin przesłania prac zaliczeniowych mija 9 czerwca 2013. Prace przesłane po tym terminie - opóźnienie oznacza obniżenie oceny - 1 dzień to ocena pracy odjąć 0,5.
 9. Prace wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres r.szarfenberg@uw.edu.pl.

 

Przykładowe prace zaliczeniowe z poprzedniej edycji zajęć: praca nr 1, praca nr 2, praca nr 3.

 

Literatura

Podręcznik podstawowy

B. Szatur-Jaworska (red.) "Ewaluacja w służbach społecznych", Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

 

Literatura o ewaluacji w kontekście polityki społecznej

 

Literatura ogólna (głównie w kontekście programów UE)

podręczniki, poradniki

 

 

Artykuły

 

Literatura i materiały ściśle metodologiczne

 

Inne dokumenty

 

Przykłady ewaluacji pojedynczych projektów

 

Przykłady ewaluacji wielu projektów

 

Wywiady

 

Zalecane strony