SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - strona dla studentów

rszarf.ips.uw.edu.pl/csr/

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg - www, e-mail

Dyżury: czwartki 13:00-14:30, Instytut Polityki Społecznej, ul. Nowy Świat 67, pok. 110.

 

Tematyka zajęć

 

  1. Panorama etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu - kto i za co jest / powinien być odpowiedzialny w gospodarce rynkowej?
  2. Wdrażanie etyki i społecznej odpowiedzialności do praktyki organizacji różnych typów - jak być społecznie odpowiedzialną organizacją w dzisiejszych czasach?
  3. Przyszłość jest niepewna - jakie są możliwe scenariusze rozwoju etycznej i społecznie odpowiedzialnej działalności w Polsce?

 

Literatura

 

 

Artykuły, raporty, przewodniki

 

Wyniki badań na temat CSR w Polsce

 

Dokumenty organizacji międzynarodowych

 

Wywiady, seminaria

 

 

 

Zalecane strony

 

In English

Standards

Guides

Research

Papers etc.

Other web pages

 

 

Przypadki do przemyślenia w kontekście CSR

Orzeczenie l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments z 2004 r. w sprawie Lactobacillus casei DN-114 001 i komentarz na stronie pro-test Orzeczenie The Advertising Standards Authority w UK zakazujące reklamy mówiącej, że Actimel chroni dzieci przed chorobami. Sprawa firmy Dannon w USA - orzeczenie i inne dokumenty Federal Trade Commission oraz reakcja polskiego Danone. Orzeczenie European Food Safety Agency dotyczące napoju mlecznego Actimel zawierającego Lactobacillus casei (Lc) DN-114 001. Reklamy Actimela w Polsce mówiące o "odporności": "...pomaga wzmacniać naturalną odporność", "... zacznij wzmacniać swoją odporność", "...pomaga wzmacniać naturalną odporność", "...zacznij wzmacniać swoją odporność", "...może zwiększać aktywność specyficznych komórek odpornościowych nawet o 25%" (główną rola: Andrzej Zieliński, serialowy doktor Pawica ze szpitala w Leśnej Górze, serial "Na dobre i na złe"), trzy reklamy dla dzieci ze słowem  "odporność". Raport CSR Danone 2006-2009: "Korzystne działanie naszych produktów funkcjonalnych (.... Actimel) jest potwierdzone licznymi badaniami naukowymi, a ich wyniki są publikowane w renomowanych czasopismach medycznych i żywieniowych. Bogata dokumentacja naukowa dotycząca naszych produktów funkcjonalnych jest elementem wyróżniającym nas na rynku spośród innych producentów żywności. Nasi konsumenci mogą być pewni, że otrzymują dokładne i zawsze zgodne z prawdą informacje dotyczące właściwości produktu, jego składu, ilości, trwałości, źródła pochodzenia czy metod produkcji, a także tego, że funkcjonalne produkty Danone’a posiadają przypisywane im właściwości zdrowotne".

 

 

Zasady zaliczenia

 

Wymogi formalne wobec prac semestralnych (muszą być spełnione bez wyjątku)

  1. Praca nie powinna być wyłącznie streszczaniem cudzych poglądów i referowaniem innych tekstów, autor powinien też zajmować własne stanowiska i wyrażać własne oceny.
  2. Praca powinna mieć stronę tytułową z tytułem, danymi autora (włącznie z adresem e-mail) oraz datą. Pozostałe konieczne elementy na początku to spis treści, czyli praca powinna być podzielona na mniejsze części.
  3. Struktura pracy: po wstępie lub wprowadzeniu, w którym można opisywać motywy wyboru tematu, cele pracy i pytania lub problemy, na jakie autor chce w niej odpowiedzieć, uzasadnienie struktury pracy, następują kolejne zatytułowane i ponumerowane części w przemyślanej kolejności, a całość kończy się podsumowaniem z wnioskami.
  4. Każde bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do innych tekstów należy opatrywać dokładnymi przypisami dolnymi z podaniem numeru strony, do której się odwołujemy. Fragmenty cudzych tekstów w pracy należy umieścić w cudzysłowach i ewentualnie dać kursywą, żeby się odróżniały od reszty tekstu.
  5. W przypadku przytaczania cytatów, które zostały przytoczone przez kogoś innego podajemy ich autora oraz źródło, z którego zostały one przepisane lub skopiowane, a nie wyłącznie pierwotne źródło, na które powołał się pierwszy cytujący.
  6. Objętość pracy powinna mieć 10-15 stron. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.